Napoléon Iii Xixè

Angleterre, boite, argent Massif, fin XIX°/début XX°

Angleterre, boite, argent Massif, fin XIX°/début XX°
Angleterre, boite, argent Massif, fin XIX°/début XX°
Angleterre, boite, argent Massif, fin XIX°/début XX°
Angleterre, boite, argent Massif, fin XIX°/début XX°
Angleterre, boite, argent Massif, fin XIX°/début XX°
Angleterre, boite, argent Massif, fin XIX°/début XX°
Angleterre, boite, argent Massif, fin XIX°/début XX°
Angleterre, boite, argent Massif, fin XIX°/début XX°
Angleterre, boite, argent Massif, fin XIX°/début XX°
Angleterre, boite, argent Massif, fin XIX°/début XX°
Angleterre, boite, argent Massif, fin XIX°/début XX°
Angleterre, boite, argent Massif, fin XIX°/début XX°

Angleterre, boite, argent Massif, fin XIX°/début XX°    Angleterre, boite, argent Massif, fin XIX°/début XX°
Belle Boite en argent massif anglais. Très belle boite à cigarettes ou à cigares.
Angleterre, boite, argent Massif, fin XIX°/début XX°    Angleterre, boite, argent Massif, fin XIX°/début XX°